OGLAŠEVANJE komerciala@rgl.si osrednja Slovenija, Štajerska, Obala 041 333 333 Dolenjska 041 858 733 Zasavje komerciala-kum@radioaktual.si
Zadnje predvajane

15:24

MOJA GENERACIJA

VILI RESNIK & EROSI

15:18

LUD ZA TOBOM

KLAPA RISPET

15:12

EDINA

ZVITA FELTNA

15:08

VRAGU MALO, MENI DOSTA

VERSI

15:05

ZA DOBRA STARA VREMENA

NOVI FOSILI

14:57

KAO TI (LIVE)

PARNI VALJAK

14:52

PLAVI SAFIR

BAJAGA

14:48

MAGLA

JOSIPA LISAC

14:42

DAT CE BOG I NAMA MRVU SRECE

BANANA & MATE BULIC

14:38

TU SEI L UNICA DONNA PER ME

ALAN SORRENTI

03. 06. 2018 07:55 | RA

Pravila nagradne igre »Iščemo glavnega nastopajočega na Aktualovem 12. rojstnem dnevu«

. Foto: RA

1. člen
(nagradna igra) 
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Iščemo glavnega nastopajočega na Aktualovem 12. rojstnem dnevu« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja EVENT24, organizacija dogodkov, d. o. o., matična številka: 6165206000, ID DDV št.: SI 39269060, vpisana v sodni register 
22. 05. 2012, pod vložno št. 2012/20608, z osnovnim kapitalom 7.500 EUR (v nadaljevanju: prireditelj).
2. člen
(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)
V tej nagradni igri lahko sodelujejo vsi poslušalci radia Aktual, ki bodo do konca nagradne igre poslali SMS s ključno besedo AKTUAL IME NASTOPAJOČE na telefonsko številko 4567 in se s tem strinjali s pravili nagradne igre »Iščemo glavnega nastopajočega na Aktualovem 12. rojstnem dnevu« in tako sodelovali v nagradni igri.

3. člen
(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:

- sodelujejo lahko državljani in rezidenti Republike Slovenije,
- ne sme biti zaposlen pri prireditelju Event24 d.o.o. ali pri RGL d.o.o., obenem pa ne sme biti član uprave ali nadzornega sveta,
- ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti) zaposlenega pri prireditelju, ali pri RGL d.o.o., člana uprave ali nadzornega sveta,
- ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. zmagovalec pa tudi do konca koriščenja nagrade.

4. člen
(način sodelovanja)

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, mora za sodelovanje v nagradni igri, ki traja od 03.06.2019 do trenutka, ko uradno razglasimo nastopajočo na spletni strani www.radioaktual.si, oziroma najkasneje do 21.6.2019 poslati sms s ključno besedo AKTUAL presledek IME NASTOPAJOČE na telefonsko številko 4567
Z izvršitvijo vseh ravnanj po prejšnjem odstavku, sodelujoči poda soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino.

Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre.

5. člen
(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

- nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;
- po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;
- v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

6. člen
(žrebanje)

Izmed vseh sodelujočih bo komisija na sedežu prireditelja do dne 21.6.2019 opravila žrebanje nagrajencev.

Vsak sodelujoči v nagradni igri lahko sodeluje večkrat, vendar je upravičen do podelitve le ene nagrade.

7. člen
(objava in obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo izžrebanega poslušalca poskušal priklicati na nagrajenčevo telefonsko številko, z namenom, da ga obvesti o nagradi.

V primeru, da se nagrajenec ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izžreba in pokliče drugega nagrajenca. Povratni klici s strani nagrajenca se ne upoštevajo. V tem primeru je nagrajenec naslednji izžrebani, ki se odzove na klic.

V roku (1) enega dne od dne, ko je bil nagrajenec poklican, morajo izžrebanci prireditelju posredovati naslednje podatke:

- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- davčno številko.

V primeru, da je izžrebanec mladoletna oseba, mora le-ta prireditelju v roku in skupaj s podatki iz predhodnega odstavka tega člena, posredovati še pisno odobritev starša oz. zakonitega zastopnika za prevzem nagrade.

V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe.

Znesek nagrade ne presega 42 evrov in se prejemniku ne šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

8. člen
(prevzem in prenos nagrade)

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

- v roku iz 7. člena ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov ter če mladoletna oseba ne predloži pisne odobritve starša oz. zakonitega zastopnika za prevzem nagrade,
- ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
- krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,
- pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje.

Nagrade ni mogoče:

- prenesti na tretjo osebo,
- pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.

9. člen
(nagrade)

Nagrade:

- 1 x 5 vstopnic (območje: VIP parter) za dogodek Aktualov 12. rojstni dan, ki bo v petek, 6. decembra 2019, ob 20. uri v dvorani Stožice, 1000 Ljubljana.

10. člen
(kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

11. člen
(osebni podatki)

Prireditelj je upravljavec osebnih podatkov iz te nagradne igre in z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc prireditelja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre in namene izročitve nagrade. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Event24, organizacija dogodkov, d. o. o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje ali po elektronski pošti na naslov info@event24.si. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

12. člen
(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na elektronski naslov: info@event24.si. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

13. člen
(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

- če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
- če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
- če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 10. člena teh pravil,
- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.


Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek spletne strani www.radioaktual.si.

14. člen
(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek spletne strani www.radioaktual.si in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

15. člen
(reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

V Ljubljani, dne 29.5.2019, Matija Bebar, direktor, Event24, organizacija dogodkov, d. o. o.

FotogalerijaVreme

Ljubljana

20.09.2020

23°
 • PON
  Light rain starting in the afternoon.

  13° / 25°

 • TOR
  Possible light rain until evening.

  14° / 23°

 • SRE
  Light rain in the evening and overnight.

  13° / 24°

 • ČET
  Light rain until afternoon, starting again overnight.

  14° / 22°

 • PET
  Light rain in the morning and afternoon.

  7° / 15°

Aktualne radijske novice

Naj bo Aktual z vami vedno in povsod!

Slike so simbolične.

Skodelica za kavo
Nakup
Aktualova majica
Nakup

Brezplačni prenos

Melodija zvonenja
Prenesi (MP3)
Budilka
Prenesi (MP3)